medusaart - pomysłowa biżuteria

Regulamin

Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

M'aime Sylwia Kret,
02-575 Warszawa,
ul. Wiktorska 108d m 78

1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 zezm.).
KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem: www.maime.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej
SPRZEDAWCA –  prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M'aime Sylwia Kret (adres prowadzenia działalności: Warszawa ul. Wiktorska 108D/78) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem  NIP 52129166864  REGON 017464500, adres poczty elektronicznej: , numer telefonu: +48 604750745
STRONA – Usługodawca,Sprzedawca lub Klient.
UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
USŁUGODAWCA – prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą : M'aime Sylwia Kret, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem  NIP 52129166864 REGON 017464500, adres poczty elektronicznej: , numer telefonu: +48 604750745
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

2. Postanowienia ogólne

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego www.maime.pl poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki
techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

3. Zasady realizacji zamówień

Zamówienia realizowane są poprzez formularz elektroniczny lub pocztę email Prezentowane w galerii wyroby to autorskie projekty wykonane ręcznie, wolne od wad, zgodne z opisem. Na stronie Sklepu nie ma koszyków ani toreb, nie wymagana jest rejestracja klienta, aby dokonać zakupu wystarczy kliknąć na "Zamawiam" przy wybranym wyrobie i wypełnić prosty formularz. W momencie wysłania formularza wybrany przez Klienta wyrób otrzyma status rezerwacji, który obowiązywał będzie do momentu otrzymania przez nas płatności, czyli do 5 dni kalendarzowych. Na skrzynkę pocztową Klienta zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia, między innymi z danymi niezbędnymi do wykonania przelewu. Jednorazowo wypełniony formularz pozwala na zakupienie jednego wyrobu. Jeśli jednak podczas swoich zakupów Klient chce nabyć więcej wyrobów wystarczy zaznaczyć to w polu "uwagi" formularza, a sklep dokona zbiorczej przesyłki kolejnych produktów.
Klient składa taką ofertę poprzez kliknięcie na przycisk „Zamawiam” oraz sfinalizowanie procesu zamówienia.
Zawarcie umowy kupna  następuje w momencie przyjęcia zamówienia.
Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „zamawiam”.
Kompletne i zgodne z prawdą dane podane w formularzu zamówienia są podstawą do jego prawidłowej  realizacji.
Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
Przelewem bankowym

Płatność za zakupione wyroby powinna być dokonana w ciągu 5 dni kalendarzowych, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
Zamówienie realizowane są po otrzymaniu należnej kwoty przelewem na nasze konto.
Czas realizacji zamówienia 2-14 dni robocze od momentu zaksięgowania wpłaty, w zależności od wybranego produktu i możliwości produkcyjnych towaru „na zamówienie” w/g zlecenia klienta, usług ściśle związanych z jego osobą.
Podane ceny są cenami brutto. W przypadku wysyłki, do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki.
Zakupione wyroby wysyłamy do każdego miejsca na terenie Polski. Dostarczenie przesyłki poza granice kraju wymaga dodatkowych ustaleń.

4. Formy płatności

Akceptowane formy płatności to przelew bankowy.

Nr konta bankowego: Bank Millenium 23 1160 2202 0000 0002 3762 8080 (przedpłata)

Klient zobowiązuje się dokonać wpłaty za zamówienie w ciągu 5 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia. Jeśli w tym terminie płatność nie dotrze do Sprzedawcy zamówienie zostaje anulowane, a produkt powraca do aktywnej sprzedaży.
W tytule przelewu należy wpisać nr zamówienia, który Klient otrzymuje w wiadomości email potwierdzającą zamówienie.

5. Koszty przesyłki

Do kwoty zamówienia doliczamy koszty przesyłki, które ponosi Klient. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta: za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.
Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce regulamin.
Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
Koszty dostawy:
Paczkomat: 17 zł
Przesyłka kurierska: 20 zł

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od momentu wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem ustawowego terminu.
Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować o tym fakcie w formie pisemnej np. za pomocą poczty elektronicznej . W tym celu Konsument skorzystać może z formularza odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy, sklep zwróci Konsumentowi poniesione koszty zakupu przedmiotu (z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż oferowana przez Sprzedawcę standardowa przesyłka pocztowa, kurier Dpd, niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy i otrzymania towaru.
Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła płatność. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania zwracanego przedmiotu.
Konsument odsyła wyrób do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości wyrobu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania wyrobu.
Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Przesyłkę zwrotną należy odesłać w ciągu 14 dni na adres:
„M'aime”  Sylwia Kret, 02-366 Warszawa, ul.Bitwy Warszawskiej 1920r nr.21 m.88

7. Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku wyrobów nieprefabrykowanych, które zostały przygotowane na specjalne zamówienie, o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą i takich, które były dostosowane do jego oczekiwań.
W przypadku  wyrobów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go na adres firmowy.

Wzór zgodny z załącznikiem nr 2 do Ustawy:

 • Ja/my (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących 
  towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)
  — Data zamówienia (*)/data odbioru (*)
  — Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)
  — Adres konsumenta(-ów)
  — Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  — Data_
  ______________
  (*) Niepotrzebne skreślić

8. Reklamacje

W przypadku stwierdzenia wad wyrobu lub uszkodzenia powstałego podczas dostawy Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
Zgłoszenie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres:
Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią Kodeksu cywilnego.
Kupujący jest zobowiązany wysłać wadliwy wyrób na adres Sprzedawcy.
Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania reklamowanego wyrobu.
Wyrób reklamowany zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem. Nie gwarantujemy wymiany na identyczny wyrób ponieważ egzemplarze wykonane są ręcznie i mogą nieznacznie różnić się od siebie.

9. Polityka prywatności

 • Administratorem danych osobowych zbieranych przez sklep M’aime Sylwia Kret ul.Wiktorska 108D/78 Warszawa 02-575 
 • Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”)
 • Podstawy przetwarzania danych:
  • w celu zawarcia umowy sprzedaży na podstawie złożonego zamówienia poprzez sklep www.maime.pl, lub przesłany email z zapytaniem ofertowym.
  • w celu obsługi posprzedażowej, reklamacyjnej
  • w celu przedstawienia oferty handlowej, informacyjnej na podstawie zgody Klienta lub jego zapytania (podstawa z art.6 ust.1 lit. a RODO);
 • Kategorie danych, które przetwarzamy:
  • podstawowe dane osobowe (imię i nazwisko, nazwa firmy)
  • adres korespondencyjny 
  • adres elektroniczny – email.
  • nr telefonu kontaktowego
 • Odbiorcy danych osobowych.
  • Dane osobowe Klienta są wykorzystywane jedynie w celu dokonania wysyłki zamówienia poprzez firmę pocztową wskazaną przez niego w zamówieniu.
 • Okres przechowywania danych:
  • Dane przechowywane są do czasu wyrażenia sprzeciwu lub prośby o ich usunięcie.
 • Prawa klienta.
  • W związku z przetwarzaniem danych osobowych klient ma prawo do dostępu do nich, ich zmiany lub ich usunięcia, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • Informacja o dobrowolności podanych danych.
  • Podanie przez Klienta danych jest dobrowolne w celu zawarcia umowy sprzedaży.
 • Bezpieczeństwo danych.
  • Administrator danych dba o ich bezpieczeństwo. Dane są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

10. Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27
lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Prawa autorskie do treści strony, prezentowanych zdjęć oraz projektów wyrobów posiada sklep maime.pl, wykorzystywanie ich przez osoby trzecie jest niezgodne z prawem i będzie ścigane z urzędu.
Uprawnienia Konsumenta przysługujące mu na mocy obowiązujących przepisów prawa nie są w żaden sposób ograniczane przez niniejszy Regulamin.
Sklep maime.pl ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy Kupującemu a  złożone zamówienie zostanie anulowane.
Sklep maime.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.